symposium De ouder als partner
De rol van ouders van jonge risicokinderen


De ouder centraal

Het vierde JORIK-symposium heeft als thema de ouder als partner. Ouders zijn de belangrijkste personen voor een kind. Niet alleen zijn ouders de meest continue factor in hun leven, zij kennen het kind ook het beste. Ouders willen het beste voor hun kind en zijn verantwoordelijk voor het welbevinden. De ouder is degene die als de hulpverlening afgerond is weer verder gaat met het kind. Daarom moet hulpverlening aan kinderen dus ook altijd aansluiten bij de (hulp)vraag en beleving van de ouder. Wat heeft de ouder nodig om weer verder te kunnen gaan?

De rol van ouders: ouder als partner

Idealiter zijn school, hulpverlening en de ouders partners, die samen om het kind gaan staan en een gezamenlijke inspanning leveren om het kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Deze zienswijze is nog betrekkelijk nieuw. Professionals binnen de jeugdzorg, jeugdpsychiatrie en het (speciaal) onderwijs richtten zich in het verleden op een kindspecifi eke aanpak waarbij het kind centraal staat. TheorieŽn binnen de ontwikkelingspsychologie en de orthopedagogie richten zich immers voornamelijk op het kind. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat effecten van interventies minder uithaalden als het gezin niet bij de behandeling wordt betrokken. Een omslag in het denken kwam met de systeemtheorie. Maar ook daarvoor geldt dat een enkele fi xatie op het gezin binnen de hulp niet zaligmakend is. Het is de synthese van de verschillende theorieŽn, die juist zo vruchtbaar is.

Jonge risicokinderen

Hoe gaan we binnen onderwijs en jeugdzorg met ouders om? Zien we ouders inderdaad als partner? Er zijn omstandigheden waarin de situatie minder eenvoudig ligt. Zeker daar waar jonge risicokinderen in het spel zijn kan het moeilijk liggen. Wat te doen als een ouder het kind verwaarloost of het kind mishandelt? In sommige gevallen moet een beroepskracht ingrijpen of zorgen dat er ingegrepen gaat worden. Ook in dat soort gevallen blijft de dialoog van het vraaggericht werken onmisbaar, en is het belangrijk om de ouder te blijven zien als partner.

Symposium

Voldoende aanleidingen om in te gaan op de rol van ouder als partner. De hoofdlezing wordt verzorgd door prof. dr. Leseman, hoogleraar orthopedagogiek, Universiteit Utrecht. Na het plenaire programma kunt u kiezen voor een subplenaire lezing of een deelsessie. De twee subplenaire lezingen worden gegeven door dr. Alice van der Pas, psychologe en deskundige op het gebied van ouderbegeleiding, en prof. dr. Francien Lamers-Winkelman, bijzonder hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling. In de workshops kunt u uitgebreid kennismaken met een aantal nieuwe programmaís waarin wordt ingegaan op de samenwerking met ouders. Daarnaast kunt u met andere professionals van gedachten wisselen over dit boeiende onderwerp dat op het ogenblik zoveel in de aandacht staat.

Voor wie?

Het congres richt zich op gedragswetenschappers, managers en professionals op het gebied van jeugdzorg en onderwijs, beleidsmedewerkers en wetenschappelijk onderzoekers.

Publicatie


Congresbundel: De ouder als partner Deze bundel bevat bijdragen over de onderwerpen die tijdens het symposium aan de orde zijn gekomen. De bundel wordt geredigeerd en uitgegeven door Uitgeverij SWP te Amsterdam. Deelname aan dit congres is inclusief de bundel; deze zal u na het congres toegezonden worden.